Privacy Policy

 

Adatkezelési tájékoztató

 

I. Bevezetés

Köszönjük, hogy felkerested honlapunkat és érdeklődsz a munkáim iránt. Szeretnénk, hogy biztonságban érezd magánszférádat, ezért az alábbiakban előzetes tájékoztatást nyújtunk az adatkezelési gyakorlatról.

A www.alexovicsattila.com honlap (a továbbiakban: weboldal) üzemeltetője, Alexovics Attila e.v., nyilvántartási száma: 42582087, adószáma: 67028209-1-31, képviselője: Alexovics Attila e.v. (a továbbiakban: adatkezelő).

A jelen tájékoztató a honlapot felhasználók által megadott személyes adatok kezelésének és védelmének elveit tartalmazza.

A tájékoztató összeállításakor az alábbi jogszabályok rendelkezéseit vettük figyelembe:

az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (Általános adatvédelmi Rendelet, vagy GDPR)
az információs önrendelekzési jogról és az információszabadságról szló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://alexovicsattila.com/privacy-policy
A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

II. Az adatkezelő neve és elérhetőségei:

Alexovics Attila e.v.
Cégjegyzékszáma: 42582087
Adószám: 67028209-1-31
E-mail: info@alexovicsattila.com

III. Fogalom meghatározások

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

8. „felhasználó”: az a természetes személy, aki az adatkezelő honlapjára regisztrál és ennek keretében megadja az alábbi pontban felsorolt adatait. A felhasználó felelős az általa megadott adatokért.

IV. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:

a. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

c. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

f. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

V. Adatkezelési tevékenységeink bemutatása az adatkezelési célok szerint

A Felhasználók a Weboldalon egyféleképp adhatnak meg magukról információkat – a weboldal használatával összefüggésben az Adatkezelő részére, a weboldalra látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk (lásd V.3. rész).

V.1. A kezelt adatok köre és célja

1.  Az www.alexovicsattila.com kapcsolattartási formanyomtatványán keresztül (contact form) hozzájutunk a látogató nevéhez, e-mail címéhez, ahogy a honlapon található sütik is különböző információkat gyűjtenek a weblap látogatóiról. Ezen gyűjtött adatot mindig csak az adott célhoz mindenkor szükséges mértékben használjuk fel.

2. Az érintettek köre: A honlapra látogató valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adatkezelés az érintett törlési kéréséig tart.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő szakemberei, tisztségviselői, munkavállalói kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését („elfeledtetéshez való jog”) vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A fenti jogok értelmezését és magyarázatát a VI. pont tartalmazza.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

e-mail útján : info@alexovicsattila.com e-mail címen.
6. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése

V.2. Az igénybe vett adatfeldolgozók

Személyes adataid alapvetően saját magunk dolgozzuk fel. Abban az esetben, ha az adatfeldolgozásra kiszervezett tevékenység keretében kerül sor, úgy az adatfeldolgozó kizárólag a velünk kötött – titoktartási záradékot tartalmazó – szerződés és a tőlünk kapott utasítások alapján jogosult eljárni, önálló döntést nem hozhat. Az adatfeldolgozó tevékenységéért az adatkezelő felelős.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.
1. Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró Tárhely.Eu Kft. (székhely: Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14, 1097, Magyarország, tevékenység: tárhelyszolgáltató) végzi.
2. A kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
3. Az érintettek köre: A weboldalt használó/az adatkezelő által kezelt valamennyi érintett.
4. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, technikai háttér biztosítása (tárhely, email).
5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
6. Az adatfeldolgozás jogalapja: a felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja

V.3. Cookie-k (sütik) kezelése

1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
2. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
3. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.
4. Az weboldalon használt sütik, az adatkezelés időtartama, sütik funkciója:

CookieLawInfoConsent  (1 év GDPR süti kezelő: a Wordpess sütikezelője)

cookielawinfo-checkbox-advertisement 1 év GDPR süti kezelő: reklámok
cookielawinfo-checkbox-analytics 1 év GDPR süti kezelő: elemzés
cookielawinfo-checkbox-functional 1 év GDPR süti kezelő: működési funkciók
cookielawinfo-checkbox-necessary 1 év GDPR süti kezelő: szükséges funkciók
cookielawinfo-checkbox-others 1 év GDPR süti kezelő: egyéb funkciók
cookielawinfo-checkbox-performance 1 év GDPR süti kezelő: teljesítmény javító funkciók
viewed_cookie_policy 1 év GDPR süti kezelő: megnézett süti nyilatkozat
wordpress_test_cookie session (munkamenet) WordPress teszt sütije

_ga 2 év Google analytics: a felhasználók megkülönböztetésére szolgál
_gid 24 óra Google analytics: a felhasználók megkülönböztetésére szolgál
_gat 24 óra Google analytics: növeli a szervernek küldött lekérések sűrűségét
r/collect session (~ 1 perc) Google analytics: információt gyűjt a látogató viselkedéséről

_fbp 3 hónap Facebook: információt gyűjt a látogató viselkedéséről
fr 3 hónap Facebook: információt gyűjt a látogató viselkedéséről
tr session (~ 1 perc) Facebook: információt gyűjt a látogató viselkedéséről

rc::c session (~ 1 perc) Youtube: botok és emberek megkülönböztetésére való

5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: lehetőséged van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
7. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra a felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

V.4 Google Adwords konverziókövetés használata

1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az Adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
6. Ha nem szeretnél részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatod azáltal, hogy böngésződben letiltod a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután már nem fogsz szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: https://policies.google.com/privacy?gl=hu

V.5. A Google Analytics alkalmazása

1. A weboldal a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
2. Az Általad használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
4. A Google Analytics keretein belül a böngésződ által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a böngésződ megfelelő beállításával megakadályozhatod, azonban felhívjuk figyelmed, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatod továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a weboldalhasználatoddal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letöltöd és telepíted a következő linken elérhető böngésző plugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu.

V.6. Közösségi oldalak

1. A kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

V.7. Facebook Remarketing

A weboldalon alkalmazzuk a Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA), illetve ha az EU-ban él, akkor a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország) (a „Facebook“) által üzemeltett Facebook közösségi hálózat úgynevezett „Facebook-pixelét“.

A Facebook-pixel révén a Facebook célcsoportként kezelheti a webhelyünk látogatóit a hirdetések (az úgynevezett Facebook-hirdetések) megjelenítéséhez. Ennek megfelelően azért alkalmazzuk a Facebook-pixelt, hogy az általunk beágyazott Facebook-hirdetések csak azoknál a Facebookfelhasználóknál jelenjenek meg, akik érdeklődést mutattak az ajánlataink iránt is. Vagyis a Facebookpixellel biztosítani szeretnénk, hogy a Facebook-hirdetések illeszkedjenek a felhasználók potenciális érdeklődéséhez, és ne zavaró tényezők legyenek.

A Facebook-pixel segítségével emellett statisztikai és piackutatási célból elemezhetjük a Facebookon megjelenő hirdetéseink eredményességét, amivel megtudhatjuk, hogy a felhasználók a Facebook-hirdetésre kattintással jutottak-e el a webhelyünkre.

A Facebook a webhelyünk megnyitásakor közvetlenül beágyazza a Facebook-pixelt, amely egy úgynevezett cookie-t, vagyis egy kis méretű fájlt helyezhet el az eszközén. Ha később bejelentkezik a Facebookra, vagy bejelentkezett állapotban ellátogat a Facebook oldalaira, akkor a profiljában regisztrálja a webhelyünkön tett látogatását. Az Önről megszerzett adatok számunkra anonimek, vagyis ennek alapján nem tudjuk kideríteni a személyazonosságod. Az adatokat ugyanakkor a Facebook tárolja és dolgozza fel, így összekapcsolhatók az adott felhasználói profillal. A Facebook a saját adatkezelési szabályzata szerint kezeli az adatokat. Így tehát a remarketing-pixel működésével és általában a Facebook-hirdetések megjelenítésével kapcsolatos további információt a Facebook adatkezelési szabályzatában találsz a következő címen: https://www.facebook.com/policy.php.

Megtilthatod a Facebook-pixel általi adatrögzítést és az adataid Facebook-hirdetések megjelenítése céljából történő használatát. Ehhez nyisd meg a Facebook által készített oldalt, és kövesd a személyes hirdetések beállításaival kapcsolatos utasításokat: https://www.facebook.com/settings?tab=ads, az egyesült államokbeli oldal címe: http://www.aboutads.info/choices/, az EU-beli oldalé pedig http://www.youronlinechoices.com/. A beállítások platformfüggetlenek, vagyis az asztali számítógépekre és a mobileszközökre egyaránt vonatkoznak.

VI. Az érintettek jogai

1. A hozzáférés joga: mint felhasználó jogosult vagy arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapj arra vonatkozóan, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult vagy arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapj.

2. A helyesbítéshez való jog: mint felhasználó, jogosult vagy arra, hogy kérésedre az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, jogosult vagy arra, hogy kérd a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3. A törléshez való jog: mint felhasználó, jogosult vagy arra, hogy kérésedre az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Rád vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

4. Az elfeledtetéshez való jog: Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta személyes adataid, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket arról, hogy kérelmezted a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog: jogosult vagy arra, hogy kérésedre az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
vitatod a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és ellenzed az adatok törlését, és ehelyett kéred azok felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Te igényled azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
Tiltakoztál az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Te jogos indokaiddal szemben.
6. Az adathordozhatósághoz való jog: jogosult vagy arra, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adataidat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphasd, továbbá jogosult vagy arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbíthasd.

7. A tiltakozáshoz való jog: jogosult vagy arra, hogy a saját helyzeteddel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozz személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén: ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, jogosult vagy arra, hogy bármikor tiltakozz a vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha tiltakozol a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: jogosult vagy arra, hogy ne terjedjen ki rád az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rád nézve joghatással járna vagy téged hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
Közted és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely a Te jogaidnak és szabadságaidnak, valamint jogos érdekeidnek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
Te kifejezett hozzájárulásodon alapul

VII. Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelmed beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztat Tédeg a kérelmed nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatni fog.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket kérelmed nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni fog Téged az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthatsz be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhetsz bírósági jogorvoslati joggoddal.

VIII. Az adatkezelés biztonsága

Tájékoztatunk, hogy személyes adataid megfelelő védelméhez szükséges technikai és szervezési intézkedéseket megtettük.

SSL titkosítással védjük a közted és a weboldal közötti kommunikációt, ez által a jelentkezésed során számunkra elküldött adataid titkosított csatornán jutnak el hozzánk.

A rendszerünket – a külső hozzáférés megakadályozása céljából – tűzfalak védik.

Az adatok véletlen megsemmisülését biztonsági mentésekkel akadályozzuk meg.

Adatkezelőként – tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire – nem vagyunk kötelesek adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, de amennyiben úgy döntünk, hogy adatvédelmi tisztviselőt nevezünk ki, úgy annak nevéről és elérhetőségéről haladéktalanul tájékoztatást adunk.

IX. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell – amennyiben van – az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

 

X. Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

XI. Jogérvényesítési lehetőségek

Bármilyen, az adatkezeléshez kapcsolódó kérdéssel, észrevétellel megkereshető az adatkezelő a info@alexovicsattila.com e-mail címen.

Az érintett az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
honlap: www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett – jogainak megsértése esetén – bírósághoz fordulhat. A kereseti kérelem elbírálása a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező törvényszék hatáskörébe tartozik. Az eljárás – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható.

Komárom, 2021. december 31